Yhdistys

Suomen Pöytäjääkiekkoliitto ry (SPJKL) ylläpitää STIGA-pöytäjääkiekkopelin kilpailutoimintaa kotimaassa sekä edustaa Suomea kansainvälisessä pöytäjääkiekkoliitossa (ITHF). SPJKL koordinoi vuosittain kansallisen 6-7 osakilpailun ranking-sarjan ja valitsee Suomen edustajat MM- ja EM-kilpailuihin.

Toimintaamme tukee:


Hallitus

PuheenjohtajaVesa Huotelinsahkopostiosoite
JäsenTomi Uimonen
JäsenKristian Iso-Tryykäri
JäsenJuha Erälaukko
JäsenNiko Tuominen
JäsenLari Metsälä
VarajäsenOtto Pesälä
VarajäsenJukkis Hellevuo

Hallituksen sähköpostiosoite

Osoitteeseen hallituslaiset@poytajaakiekko.net lähetetty posti tavoittaa kaikki hallituksen jäsenet.


Säännöt

Voimistelu- ja urheiluseura Suomen pöytäjääkiekkoliitto ry

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Voimistelu- ja urheiluseura Suomen Pöytäjääkiekkoliitto ry. Gymnastik- och idrottsföreningen Finlands Bordshockeyförbund rf., ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta käsittää koko valtakunnan.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää pöytäjääkiekkoa, edistää pöytäjääkiekon harrastus ja kilpailutoimintaa sekä tehdä pöytäjääkiekkoa tunnetuksi.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää erilaisia pöytäjääkiekkoon liittyviä tapahtumia ja kilpailuja; jäsenilleen Suomen Mestaruuskilpailut järjestetään kerran kaudessa.
 • järjestää peliesityksiä ja -harjoituksia.
 • suorittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
 • ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja jäsenmaksuilla, osallistumismaksuilla, julkaisutoiminnalla sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta pelivälineitä, varaosia ja varusteita.

Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja hallitsemaan irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen toimintaperiaatteet hyväksynyt 10 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä myös alle 10-vuotias yksityinen henkilö holhoojan suostumuksella.

Varsinaisilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voi liittyä 10 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Kannattajajäsenillä on kokouksessa puhe- mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen hallitus ratkaisee jäsenhakemukset ja varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset tiedot. Myös muista jäsenistä pidetään luetteloa.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä koska hyvänsä. Jäsensuhde päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittanut siitä merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän toimintaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3–7 muuta varsinaista sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kolmen (3) hallituksen jäsenen sitä vaatiessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin ja rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä! Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SAÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosa (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

11 § ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Jäsenmaksuista, lahjoituksista tai muulla tavoin kertyvät varansa yhdistys käyttää toimintansa rahoittamiseen.


Jäsenmaksu

Kaudella Voimistelu- ja urheiluseura Suomen pöytäjääkiekkoliitto ry:n, eli arkisemmin SPJKL:n jäsenmaksu on 10 euroa. Sen voi maksaa joko rankingkisojen yhteydessä kisajärjestäjälle tai hallituslaisille. Jäsenmaksun voi maksaa myös suoraan SPJKL:n pankkitilille IBAN FI12 5720 2340 0236 74 (Helsingin OP Pankki). Jäsenen on ilmoitettava maksun yhteydessä nimi, syntymävuosi, asuinpaikka ja sähköpostiosoite.

Jäsenmaksulla saa kausittain vaihtuvia jäsenetuja, joista tiedotetaan tarkemmin Suomen Pöytäjääkiekkoliiton sivuilla. Jos olet maksanut jäsenmaksun ennen rankingkisaa Suomen pöytäjääkiekkoliiton pankkitilille, ota maksusta saamasi kuitti mukaan turnaukseen saadaksesi jäsenetuja. On mahdollista, että maksusi ei näy tilillämme, jos olet suorittanut sen rankingkisaviikolla.